Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ

Инобридж

Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ е организация за подпомагане на стартиращ иновативен бизнес на местно, регионално и национално ниво. Принципът на работа на БИЦ ИНОБРИДЖ следва методологията и колективния опит, прилагайки ноу-хау на Европейската мрежа на бизнес иновационните центрове (EBN – www.ebn.eu). Към момента това е първия и единствен официално акредитиран EU BIC център за България.

Екипът на организацията е съставен от висококвалифицирани експерти с опит в управление на проекти по различни програми, финансирани от ЕС, като Horizon 2020, Interreg VA 2014-2020, ERASMUS+, CBC Romania-Bulgaria 2007-2013, FP7 и др.

Самата организация също води своето начало като успешно реализиран европейски проект, благодарение на наличието на богат опит, знания и умения, множество добри практики и силен екип.  Днес организацията се занимава с иновации и развива дейност, насочена към подпомагане на бизнеса, като: обучения, семинари, консултации и други персонализирани услуги, в зависимост от конкретните нужди, особено на младите предприемачи и стартиращи компании.

0
Специалисти
0
Проекти
0
Партньори

Екип

Милен Добрев

Изпълнителен директор

mdobrev@rcci.bg
+359 82 825 875
LinkedIn

Г-н Добрев се занимава с цялостното оперативно управление на БИЦ Инобридж, както и с управление на национални и международни проекти в областта на регионално развитие и икономическо сътрудничество, предприемачество, професионално обучение за бизнеса, устойчиво развитие.

Оказва съдействие и има активна роля при формиране на местната политика по икономическо развитие и насърчаване на инвестициите. Участва в съвети и комисии към местни и регионални институции.

Айри Мемишев

Мениджър проекти

amemishev@rcci.bg
+359 883 588 675
LinkedIn

Айри е възпитаник на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и като такъв е завършил „Европеистика и Глобалистика“. Обича да казва, че това е бил един от най-добрите избори, които някога е правил. Преди назначаването му в БИЦ Инобридж, той е имал възможността да се наслади на многобройни пътувания, които по негови думи го отвеждат на различни континенти и го срещат с различни хора, като така той успява да разшири кръгозора си. Основната дейност, която върши в БИЦ Инобридж е свързана с проекти по програма Еразъм+ на ЕС. За него работата е изключително разнообразна и предизвикателна и заради възможностите които са му предоставяни той смята, че това е голяма привилегия. Айри е любител фотограф и обича да прекарва свободното си време с любимите си хора.

Радимира Кирева

Експерт програми и проекти

rkireva@rcci.bg
+359 82 825 875

Радимира е част от екипа на БИЦ Инобридж от самото създаване на сдружението. Участва активно в дейностите на организацията за подпомагане и развитие на стартиращи иновативни бизнеси в региона. Има опит в управлението и изпълнението на проекти по различни програми, като основно работи по програми за териториално сътрудничество в сферата на предприемачеството, подкрепа на иновативни бизнеси, подпомагане на МСП, развитие на човешките ресурси, туризъм и културно наследство, креативни индустрии и регионално развитие. Участва в разработването на различни проучвания и бизнес анализи. Занимава се и с организация и координация на различен тип събития – бизнес делегации, обучения, конференции, семинари, инвестиционни и B2B форуми.

Притежава магистърска степен по Бизнес планиране и бакалавърска степен по Стопанско управление.

Стела Дионисиева

Експерт програми и проекти

stela@rcci.bg
+359 888 978 241

Активно работи в организацията от нейното създаване през 2013 г. Участва в проучвания, свързани с развитието на бизнеса в регион Русе. Благодарение на своя опит в управлението и изпълнението на проекти по различни програми, финансирани от Европейския съюз, се включва в създаването и осъществяването на различни проектни инциативи, свързани с иновативни бизнеси, креативна и културна индустрия, туризъм, цифровизация, женско и младежко предприемачество, кариерно ориентиране и др.

Стела организира и подпомага провеждането на обучителни семинари и работни срещи с нискоквалифицирани младежи за повишаване на техните ключови компетентности в областта на икономиката и предприемачеството, езиковите им компетентности, трансверсалните компетентности и подобряване пригодността им за трудова заетост. Тя има ключови умения и опит в организирането на различни събития, B2B форуми, бизнес мисии за бизнес общността, разположена в трансграничния район между Румъния и България.

Ирена Иванова

Експерт програми и проекти

ivanova@rcci.bg
+359 82 825 875

Ирена е част от екипа на БИЦ Инобридж от 2017г. Като експерт програми и проекти, през годините има натрупан опит в разработването, координирането и изпълнението на европейски проекти, финансирани по програма Еразъм+ в сферата на наставничеството, социалното предприемачество, съвместното сътрудничество, управлението на стреса на работното място и др.

Ирена притежава магистърска степен по „Европеистика и публична администрация“ от Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Вероника Светославова

Експерт програми и проекти

vsvetoslavova@rcci.bg
+359 82 825 875
LinkedIn

Вероника се присъединява към БИЦ Инобридж края на 2022г. Тя има умения и опит в комуникацията с клиенти, както и с анализирането на данни с основна цел разрешаване на потенциални диспути.

Дейността, която извършва в БИЦ Инобридж е свързана с комуникация с партньори и участие в европейски проекти по програма Еразъм+. Нейните интереси са в сферата на социалното предприемачество, културната антропология и дигиталният маркетинг.

Следва „Европеистика и Глобалистика“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Десислава Димитрова

Организатор обучения

dimitrova@rcci.bg
+359 889 160 487
LinkedIn

Десислава Димитрова е част от екипа на организацията от 2013 година. Тя има опит в провеждането на анализи, организиране на събития, промоционални дейности, панаири, а също работила като кариерен консултант. Десислава има опит като ментор и обучител (особено на младежи и ученици), а също така е разработвала учебни програми и обучителни материали в областта на социалните иновации, социалното предприемачество, финансовата грамотност, бизнес моделирането и др. През 2021-2022 г. тя е част от международна експертна група за инкубиране на социални бизнес идеи. А от 2016-та насам заема водеща роля в планирането и организацията на регионалните издания на редица общо европейски инициативи като Европейска седмица на професионалните умения, Европейска седмица на предприемачеството и Европейска нощ на учените.

Мария-Деница Георгиева

Специалист обучения и развитие

mgeorgieva@rcci.bg
+359 82 825 875
LinkedIn

Мария-Деница работи в организацията вече над четири години. Тя е завършила висшето си образование в Русенски университет „Ангел Кънчев“, специалност Европеистика. Владее свободно английски, румънски и немски език. Работи с различни представители на културните и креативните индустрии, както и управлява европейски проекти в тази област. Част от професионалните й интереси включват развитието на творчеството и артистите, опазването на природните ресурси и животинското царство, екологията и екосъобразния начин на живот.

Светослав Минчев

Специалист обучения и развитие

sminchev@rcci.bg
+359 895 890 123
LinkedIn

Светослав е експерт с повече от 15 години опит в областите на конвенционалния и цифровия маркетинг. Професионалният му опит е придобит по време на неговата кариера в редица водещи бизнес сектори – информационни технологии, телекомуникации, финанси и работата му като специалист на свободна практика.

Част от основните му задължения в БИЦ Инобридж са свързани както с провеждането на презентации и обучения, така и разработването и внедряването на стратегии за комуникация, дисеминация и експлоатация на резултатите от проекти, финансирани по различни програми на Европейския съюз.

Притежава бакалавърска степен по Маркетинг и магистърска степен по Предприемачество и иновации от Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Пламена Младенова

Счетоводител

mladenova@rcci.bg
+359 82 825 878

Пламена е част от екипа на БИЦ Инобридж от основаването на организацията. Тя се занимава с текуща счетоводна отчетност, личен състав и ТРЗ, касова отчетност, годишно счетоводно приключване, счетоводно отчитане на проекти финансирани от Европейския съюз и от български програми.

Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица. Проучва пазарната конюнктура и спецификите в икономическите условия на пазара. Извършва сравнителни, SWOT и други видове анализи. Подготвя информация и становища, свързани с изпълнението на проекти. Участва в работни групи по оперативни програми, финансирани от ЕС.

Innobridge

Ние превръщаме вашите идеи в пазарен успех!