StressOut logo BG

StressOut – Съвременни инструменти за управление на стреса на работното място

Ситуации, при които натискът, дължащ се на работните изисквания, като кратки срокове, голямо натоварване, дълги часове, несигурност на работното място и други стресови фактори, преминават определена граница и личната способност на човек да се справя с тези фактори, може да доведе до преживяване на това, което познаваме като стрес, свързан с работата. Това е неизбежен…

Виж проекта
SPECTRA logo BG

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии

Предложението SPECTRA въплъщава визията за сътрудничество на 8 партньора (включително 3 асоциирани партньора), представляващи 4 регионални екосистеми – нововъзникващ новаторски регион в България (Северна Централна България), умерен новаторски регион в Ирландия (Северна и Западна), заедно с водещ новатор региони в Дания (Ховедстаден) и Германия (Берлин). SPECTRA ще въведе ключови съставки, необходими за снабдяване на нововъзникващите…

Виж проекта
ACCELERO project logo Innobridge BG

ACCELERO – Ускоряване на местните иновационни екосистеми в Европа

ACCELERO – Ускоряването на местните иновационни екосистеми в Европа има за цел да допринесе за обръщане на небалансираната бизнес дейност в Европа чрез увеличаване на привлекателността на (по-малко напредналите) екосистеми: превръщането на „скромните“ и „умерените“ иновационни екосистеми в по-привлекателни за местни стартиращи фирми, които ще се възползват от силна местна подкрепа и избягване на преместване…

Виж проекта
Project C Disk logo Innobridge 1

C-DISK – Сертифициране на дигиталните меки умения

Наименование на проекта: C-DISK – Сертифициране на дигиталните меки уменияОбща продължителност на проекта: 33 месеца Цели: Резултати от проекта: Целева група на проекта: Очаквано въздействие на проекта: За целеви субекти На местно и регионално ниво Консорциум по проекта:

Виж проекта
i Coach Logo Drafts e1652249812727

i-Coach: Иновативен инструментариум за внедряване на стажантски програми.

Съгласно препоръката на Европейския Съвет относно Европейската рамка за качество и ефективно чиракуване (2018/C153/01) един от критериите за условия на труд и учене, е този за „педагогическа подкрепа“ според който „трябва да се обособят вътрешно фирмени обучители които да предоставят насоки на стажуващите“. В допълнение според същата препоръка „учители, обучители и ментори, особено в микро,…

Виж проекта
Engine

ENGINE – Киберсигурност за европейските МСП

Общата цел на проекта ENGINE е да се повиши конкурентоспособността на европейските МСП, като им предостави необходимите умения, за да се защитават от кибератаки и да се стимулира използването на т. нар. блокчейн технология в МСП. Проектът ENGINE има за цел да се изградят иновативни обучения, съобразени с нуждите на служителите и предприемачите в МСП.…

Виж проекта
SAGA Logo 2

SAGA – Социално и гастрономическо предприемачество в празна Европа

От основно значение за бъдещето на Европа са намаляването на неравенството, гарантирането на икономическо възстановяване и приобщаващ и устойчив дългосрочен растеж, чрез ангажиране на гражданите, социалните партньори, публичните органи, предприятията, включително МСП, както и социалните предприемачи. SAGA има за цел да допринесе за намаляване на неравенството, да гарантира икономическото възстановяване, както и приобщаващ и устойчив…

Виж проекта
Craft 4.0

Craft 4.0. – Развиване на потенциала на занаятите

Проектът има за цел да създаде обучителни инструменти и изцяло нова партньорска мрежа в сферата на дигиталното моделиране и дигиталното / адитивно /производство. Основната задача на проекта е да: подобри цифровите компетенции в сектора; развие уменията за проектиране и разработване на продукти; подобри процеса на изработка на занаятчийството; увеличи партньорските мрежи на местно и международно ниво и да увеличи ангажираността на клиентите, като целта ще бъде подобряване и развитие на отделните занаятчийски бизнеси.

Виж проекта
Storylines

Storylines – Истории за конкурентоспособност в европейските предприятия

Проектът има за цел да разработи новаторски учебни материали, насочени към централния елемент на веригата: корпоративния разказвач. Проектът има за цел да осигури обучение за професионално образование и обучение, което да подпомогне МСП и мениджъра за подобряване на техните компетенции и използване на потенциала за разказване на истории. Също така, този проект има за цел да осигури професионално образование и обучение за нискоквалифицирани / безработни, като им покаже как разказването на истории може лесно да се превърне в мощна възможност за кариера и растеж.

Виж проекта
Creatinnes

CreatINNES – Стратегическо партньорство за развитие на иновациите и бизнес уменията в сектора на културните и творческите индустрии

Проект CreatINNES има за цел да разработи новаторска онлайн програма за обучение, основана на комбинация от специални семинари, съчетани със сесии за съвместно създаване, които да превърнат европейските практики на творческа икономика в учебна среда за предприемачески умения в сектора на КТИ и по-специално в сектора на визуалните комуникации.

Виж проекта
Kids

KIDS: Уникална концепция за пътуване в регион България-Румъния за деца и техните семейства

Проектът цели разработване на три туристически пакета, включващи обекти и забележителности от трансграничната румъно-българска зона. Основната група от потребители, към която е насочен са семейства с деца и техните специфични нужди при организацията на фамилните им пътувания. Основаните дейности са насочени към популяризирането и повишаване на стойността на природното и културно наследство от трансграничния регион.

Виж проекта
Ponics

PONICS VET – Hydroponics Agricultural Technician

Основната концепция на проекта PONICS е изграждането на иновативен професионален профил, техник по хидропоника. Тя отговаря на увеличаването на търсенето на заетост, на новите възможности за работа на младите хора и на решенията, насочени към искането на зелена икономика за по-устойчив професионализъм и експортни компетенции на транснационално равнище.

Виж проекта
Capability

CaPabiLiTy – Кариерни пътеки за младежката трудова мобилност

Проектът разглежда високото равнище на безработица сред хората с висше образование като общо предизвикателство в областта на трансграничното сътрудничество. Проучванията по области показват, че само 57% от завършилите висше образование намират работа у дома, но 95% от тях никога не са търсили работа отвъд река Дунав поради бариери като: език, неосведоменост за възможностите за заетост, и не ориентирано към пазара на труда образование.

Виж проекта
Creatwin

CREATWIN – Подобряване на мобилността на работната сила и заетостта в културните и творческите индустрии от трансграничния регион RO-BG

Проектът цели да подобри някои от ситуациите, идентифицирани като проблеми в програмните документи за INTERREG V-A RO-BG, а именно „дефицити в творческите индустрии“, „изтичане на мозъци на млади и творчески таланти“, „недостатъчно проучен и признат потенциал“ на творческите индустрии за икономиката и конкурентоспособността на региона” и „липсата на трансгранична мобилност за стоки и хора”.

Виж проекта
ditem logo

DiTEM – Дигитална трансформация на европейските микропредприятия

Основната цел на този проект е да се разработи инструмент за обучение, който да позволи на европейските микропредприятия да се възползват от дигиталната трансформация. Акцентът ще бъде насочен основно към социалните медии, големите информационни масиви, мобилните и “cloud” решения, с цел да се улесни придобиването на умения за електронно лидерство от персонала на микропредприятията в…

Виж проекта
Large Scale Risks

Large Scale RISKs – Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област

Основната идея на проекта е концепцията, че предварителното условие за стратегии по управление на риска е изграждането на  цялостно разбиране по отношение съществуващите уязвимости, опасности и потенциални изчислени рискове. Това е едно от наследствата на комунистическата епоха – както в България, така и в Румъния – че важните широкомащабни инфраструктурни цели / LSI се третират в строга тайна, без да се отчита всеобхватното влияние нуждите от информираност спрямо населението, което се намира в регион с такива структури.

Виж проекта
GEE

GEE – Зелени предприемачи в Европа

GEE (Green Entrepreneurs Europe) е проект по програма „Еразъм+“, разработен от 11 партньора от 5 европейски страни – Великобритания, Латвия, Румъния, Испания и България. Проектът има за цел да развие компетенциите на училищата и учителите, за да осигури смислено обучение по предприемачество, насочено към зелената икономика. Чувството за инициатива и предприемачеството са основно трансгранично умение,…

Виж проекта