• Еразъм+

C-DISK – Сертифициране на дигиталните меки умения

 • Иновации и цифрова трансформация
 • |
 • Професионално образование и обучение (ПОО)
C-DISK – Certify DIgital Soft sKills

Идентификационен номер: 2021-1-IT01-KA220-VET-000028010

Продължителност: 1 ноември, 2021 – 1 август, 2024

Проектът има за цел да насърчи и подпомогне развитието на дигитални умения и компетентности на ученици и работници, участващи в професионалното образование и обучение. Той се фокусира върху създаването на модел на компетенции, платформа за самооценка на уменията и предоставянето на иновативни обучителни курсове. Резултатите от проекта ще допринесат за намаляване на несъответствията на пазара на труда и увеличаване на капацитета на образователните институции.

Цели:

 • Да подпомогне нарастването на нивото на дигитални умения (както технологични, така и меки умения/е-лидерство) на ученици и работници, участващи в ПОО и процеси на непрекъснато обучение.
 • Допринесе за намаляване на несъответствието между търсенето и предлагането (недостиг на умения) на подходящ професионализъм на пазара на труда.
 • Насърчаване на официалното признаване на придобиването на цифрови умения в подкрепа на процесите на преход към работа/мобилност (WBL, междусекторни, между териториални области, между държави).
 • Увеличаване на капацитета на институциите за начално и продължаващо професионално обучение за проектиране и предоставяне на курсове за обучение за развитие на цифрови умения на ученици и работници.

Резултати от проекта:

 • РЕЗУЛТАТ 1
  МОДЕЛ НА КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ, който интегрира 1) знания и ноу-хау, свързани със съзнателното използване на нови цифрови технологии; 2) широк набор от междуличностни умения, необходими за ефективна работа в нов контекст; 3) умения, свързани с концепцията за е-лидерство, т.е. способността да се ръководят хора и организации в настъпващите промени.
  Този резултат ще има обща продължителност от 15 месеца (M2-M16).
 • РЕЗУЛТАТ 2
  УСЛУГА ЗА САМООЦЕНКА НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ (ПЛАТФОРМА ЗА САМООЦЕНКА), насочена към оценка на уменията, включени в модела, достъпна за ученици, участващи в ПОО, и работници, които се интересуват от процеси на преквалификация и актуализиране (продължаващо образование). За първите самооценката ще бъде възможност да придобият пълна представа за тяхното реално ниво на подготовка за един силно дигитализиран свят на работа; за втория ще представлява солидна препратка към измерението по реалистичен начин техните действителни пропуски в уменията и ще могат да планират професионалното си развитие. SAP C-DISK е иновативен с това, че е в състояние да предостави персонализирана обратна връзка и за трите области на компетентност, осигурени от модела (R1) – технологични, меки умения и електронно лидерство – въз основа на които да се калибрират персонализирани пътеки на обучение, базирани на началното ниво.
  Този резултат ще продължи 23 месеца (M10-M32).
 • РЕЗУЛТАТ 3
  ПАКЕТ ОТ ИНОВАТИВНИ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ (СМЕСЕН ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЗА ОБУЧЕНИЕ), всеки от които е придружен от макро и микродизайн, учебни материали и насоки за учители, намалени във връзка с типа цел (учащи се и работещи) и проектирани в модулна логика, за да се проектира гъвкаво на базата на нуждите на различните потребители.
  СЕРТИФИЦИРАЩА УСЛУГА ЗА ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ, процес на окончателно сертифициране на придобитите умения въз основа на резултатите от обучението и точно определени критерии за измерване, използвайки Open Badge System (иновативно експериментиране на системата за микрокредити), което ще представлява нещо като “ лиценз“, способен да насърчи мобилността на работниците на пазара на труда и да улесни прехода на студентите, идващи от курсове за ПОО, към същия.
  Този резултат ще продължи 17 месеца (M16-M32).

Целева група на проекта:

 • УЧЕНИЦИ В ТЕХНИЯ ПЪТ НА ОБУЧЕНИЕ (ПОО)
 • РАБОТНИЦИ, ИНТЕРЕСУВАЩИ СЕ ОТ ПРОЦЕСИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА АКТУАЛИЗИЯ (продължаващо обучение)

Очаквано въздействие на проекта:

За целеви субекти

 • Увеличаване на цифровите умения (технологични, напречни и електронно лидерство).
 • Повишено осъзнаване на значението на собствения им път на саморазвитие.
 • Укрепване на трудовия им потенциал и професионално израстване в средносрочен и дългосрочен план.

На местно и регионално ниво

 • Повишаване на дигиталната култура (както по отношение на „дигиталната грамотност“, така и на осъзнаването на тяхното значение за влизане и оставане на пазара на труда).
 • Конкретен напредък в процеса на модернизация на системата за професионално обучение (начално и продължаващо).

Партньори

ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per L’education – Societa’ Consortile a R.L.

ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per L’education – Societa’ Consortile a R.L.

UPI - ljudska univerza Žalec

UPI – ljudska univerza Žalec

University of Turku

RISEBA University of Applied Sciences

RISEBA University of Applied Sciences

IDEC S.A.

IDEC S.A.

ASFOR - Italian Association for Management Development logo

ASFOR – Italian Association for Management Development

Координатор:


Десислава Димитрова
Организатор обучения

За консултации:


Т: +359 889 160 487
Е: dimitrova@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000