• Еразъм+

i-Coach – Иновативен инструментариум за внедряване на стажантски програми

 • Професионално образование и обучение (ПОО)
 • |
 • Социални иновации и предприемачество
i-Coach project logo

Идентификационен номер: 2021-1-BG01-KA220-VET-000033358

Продължителност: 1 ноември, 2023 – 1 май, 2024

Съгласно препоръката на Европейския Съвет относно Европейската рамка за качество и ефективно чиракуване (2018/C153/01), един от критериите за условия на труд и учене, е този за „педагогическа подкрепа“, според който „трябва да се обособят вътрешно фирмени обучители които да предоставят насоки на стажуващите“. В допълнение, според същата препоръка „учители, обучители и ментори, особено в микро-, малки и средни компании, трябва да бъдат подкрепяни за актуализиране на техните умения, знания и компетенции с цел обучение на стажанти според най-новите методи на преподаване и нуждите на пазара на труда”. Вземайки предвид тези условия, Бизнес Иновационен Център ИНОБРИДЖ стартира проекта i-Coach: Иновативен инструментариум за внедряване на стажантски програми.

Целта на проекта i-Coach е да създаде една новa професионална насоченост: i-Coach експертът, който да поеме ролята за създаването и ръководеното на стажантски програми в дадена организация. Една роля, която към момента, или липсва изцяло, или е пренебрегвана от бизнеса, образователните институции и националните политики. Компаниите често нямат опит за провеждане на стажантска програма, тъй като е възможно изобщо да няма обособен служител, който да поеме отговорността за създаването на такава програма. В други случаи, просто не е напълно ясно какви компетенции трябва да имат или какво изобщо е правилното разбиране за менторството и неговата/нейната роля.

Също толкова важен е въпросът и за възвръщаемостта на инвестициите, т.е. как един бизнес би могъл да даде възможност на своята организация да се възползва от стажуването и менторството и успешно да ги интегрира в своята работна среда. Докато по-големите компании могат да си позволят да инвестират в обучение на персонала си за провеждане на качествени стажове, по-малките предприятия не могат и биха предпочели да инвестират в по-належащи нужди. По този начин, дългосрочният ефект от наличието на специална стажантска програма, начело със специален персонал и ползите от това, остават на практика недооценени.

Проблемите, адресирани от проекта, са често срещани както в страните на партньорството, така и в целия ЕС. Проектът i-Coach има за цел да се справи с гореспоменатите проблеми чрез трансфер на иновативни знания, инструменти и практики, базирани на знанията за процесите на учене в работна среда, сътрудничество между съответните заинтересовани страни и използване на ИКТ инструменти в тези области.

Проектът предвижда създаването на следните резултати и дейности:

 1. Създаване на професионалния профил на i-Coach експертът
  Тази първа дейност от проекта представлява основата, върху която ще бъдат положени всички останали проектни дейности. Чрез процес на картографиране, консорциумът ще проучи и анализира всички релевантни фактори, които ще доведат до успешното създаване на i-Coach експертния профил, а именно: конкретните характеристики, знания, умения и компетенции, които i-Coach експертът е необходимо да притежава. Ще бъде проучено разбирането и състоянието на стажуването и менторството като цяло в страните, партньори на проекта. Ще бъдат ангажирани директно и заинтересованите лице по проекта, а именно бизнеси, образователни институции, както и ученици и студенти под формата на кръгли маси с цел конкретизиране на пропуските в текущите практики за учене в реална среда. На база направените проучвания, ще бъде изградена експертната характеристика на i-Coach профила. Проучванията ще имат за цел също да установят необходимите умения и компетенции, които трябва да бъдат предадени чрез курса за обучение в следващата фаза на проекта.
 2. Разработване на курс за обучение i-Coach
  В рамките на тази втора дейност на проекта, ще бъде създаден и най-важният и осезаем продукт, а именно обучителния инструментариум, който да бъде използван от крайните потребители за обособяването на ролята на i-Coach експерта в тяхната организация. Курсът ще бъде базиран на направените проучвания и реални нужди, идентифицирани по време на първоначалната дейност за проучване, и ще бъде поместен в специализирана онлайн платформа за обучение с отворен достъп.
 3. i-Coach моделът за сътрудничество
  Във финалната трета фаза от проекта, ще бъде тестван курсът за обучение i-Coach и ще бъде разработен модела за сътрудничество i-Coach. Дейността е предназначена да направи всички резултати от проекта споделени и е изцяло посветена на увеличаването на привлекателността на професионалното образование и обучение (ПОО) и допълване на гъвкавостта на възможности за обучение и най-важното – допринасяне за иновации в ПОО. Докладът е кулминацията на проекта i-Coach и ще действа като план и насока за всички съответни заинтересовани страни. Докато популяризира практическото обучение и учене в реални условия, докладът ще обясни и как да точно да бъде използван и прилаган i-Coach инстументариума (на база проведените пилотни обучения), защо трябва да се използва, каква е неговата добавена стойност и какви са ползите от използването му.

Очаква се експлоатацията на i-Coach инструментариума, да се превърне в мощно средство за създаване и управление на стажантски програми, както и за подкрепа на служителите при прехода им към тази нова роля в тяхната организация.

Ако желаете да се включите в пилотното обучение по проекта i-Coach или имате интерес към друга проектна дейност, или имате конкретни запитвания свързани с него, можете да се обърнете към Бизнес Иновационен Център ИНОБРИДЖ и координаторите на проекта: Айри Мемишев (amemishev@rcci.bg) и Ирена Иванова (ivanova@rcci.bg).

Ресурси

В рамките на инициатива i-Coach, разработихме обширен набор от обучителни материали и наръчници, създадени специално за подкрепа на развитието на стажантски програми и укрепване на уменията на менторите. На вашето внимание представяме комплект от обучителни модули и ръководства за i-Coach експерти, заедно с подробна презентация на програмата, всички налични на български език, които обхващат целия спектър от основни до напреднали теми, необходими за успешното въведение и реализация на иновативни стажантски практики.

За да получите достъп до тези ценни ресурси, моля, използвайте следния бутон, който ще ви пренасочи към облачно пространство, откъдето можете да изтеглите материалите:

Партньори

North-East Regional Development Agency (NERDA)

ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per L’education – Societa’ Consortile a R.L.

ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per L’education – Societa’ Consortile a R.L.

Belgian-Italian Chamber of Commerce

Belgian-Italian Chamber of Commerce

Politeknika Ikastegia Txorierri

Enterprise-University of Zaragoza Foundation (FEUZ)

Emphasys Centre