• Еразъм+

DiTEM – Дигитална трансформация на европейските микропредприятия

  • Иновации и цифрова трансформация
  • |
  • Професионално образование и обучение (ПОО)
DiTEM - Digital Transformation of European Micro enterprises

Идентификационен номер: 2016-1-UK01-KA202-024362

Продължителност: 1 септември, 2016 – 31 август, 2019

Основната цел на проекта е да се разработи инструмент за обучение, който да позволи на европейските микропредприятия (МП) да предприемат цифровата трансформация. Фокусът ще бъде основно върху социалните медии, големите данни, мобилните и облачните решения, за да се улесни придобиването на умения за електронно лидерство от персонала на микропредприятията в Европа.

Проектът има за цел да отговори на приоритета на ПОО, насочен към подобряване на достъпа до обучение чрез непрекъснато ПОО, чрез повишаване на качеството, предлагането и достъпността на C-VET. Целевата група за DiTEM са възрастни, работещи като мениджъри, бизнес ръководители и служители на малки предприятия, които не участват в никаква формална образователна пътека (напр. училище, университет), но признават, че ще се възползват от участието във висококачествено учене през целия живот, за да позволят да актуализират уменията си в съответствие с тенденциите на пазара на труда и технологиите. Единственият начин да се гарантира конкурентоспособността на микрокомпаниите в Европа е да им се даде възможност да се възползват от новите възможности, предлагани от ИКТ и дигиталното предприемачество, като по този начин бъдат подготвени да посрещнат предизвикателството на по-големите и по-конкурентни компании както в Европа, така и в световен мащаб.

Обучението в подхода DiTEM ще бъде базирано на работа въз основа на следните принципи:

  1. Много практично: обучението ще бъде проектирано така, че да може да бъде приложено веднага от участващите целеви предприятия. Той ще предостави секторни казуси за улесняване на разбирането и прилагането на инструмента в различни контексти и сектори. Това ще позволи на целевата група да използва и използва инструмента в ежедневните си дейности.
  2. Достъпност и гъвкавост: обучението ще се хоства на интерактивна платформа за дистанционно обучение и ще предоставя 24/7 достъп на потребителите, независимо от тяхното местоположение.
  3. Поддръжка на онлайн коучинг: целевата група ще има достъп до и ще бъде подкрепена от онлайн коучинг, осигуряващ индивидуална подкрепа.

Взети заедно, тези принципи ще гарантират, че обучението по DiTEM е наистина базиран на работа курс.

Проектът е насочен и към хоризонталния приоритет на отвореното и иновативно образование, вградено в цифровата ера.

Проектът е насочен към едно от основните предизвикателства, пред които са изправени микропредприятията при достъпа и използването на ИКТ.

На първо място, целевата група по някакъв начин може да се счита за неравностойна по отношение на конкретната тема на проекта. По-големите предприятия обикновено разполагат с квалифицирани специалисти по ИКТ като CIO, CDO, COO и екипи от експерти по медиен маркетинг и ИКТ като цяло. Това не е така за повечето микрофирми, където човешките и икономическите ресурси са ограничени, което изисква мениджърите и служителите да изпълняват множество роли. Поради това е рядкост те да наемат специализиран персонал по ИКТ. Вместо това, тъй като е невъзможно да станат експерти по всичко, те трябва да бъдат обучени да станат електронни лидери, които се стремят да комбинират роли и отговорности, като по този начин размиват експертните познания и специализирани способности. В днешната глобална икономика микропредприятията се нуждаят повече от всякога от начин за достъп и използване на цифрови инструменти за подпомагане на бизнес процесите и за подобряване на конкурентоспособността. Те се нуждаят от „двойни мислители“: хора с комбинация от технически умения, от една страна, и бизнес умения и предприемаческо мислене, от друга: те трябва да бъдат лидери. DiTEM има за цел да се справи с този проблем, като обучи персонал от микропредприятия като е-лидери.

През 2015 г. се изчислява, че в Европа има около 625 000 позиции за „иновативно електронно лидерство“. Освен това, до 2020 г. се очаква търсенето да достигне 776 000. Европа се нуждае от допълнителни 200 000 е-лидери до 2020 г., което представлява 40 000 годишно (Източник: Европейска комисия, Европейска инициатива за е-лидерство). Без допълнителни действия Европа няма да бъде в състояние да създаде това число. В светлината на приноса, който малките и средни предприятия (МСП) и особено микрофирмите имат за икономическото представяне на Европа (често наричана „гръбнакът на Европа“), справянето с тази нужда в микробизнеса е наложително. DiTEM ще създаде отворен образователен ресурс със специфичен акцент върху цифровите нужди на микрофирмите, който ще бъде свободно достъпен и наличен онлайн.

Партньори

Manchester Metropolitan University logo

Manchester Metropolitan University

Eurocrea Merchant logo

Eurocrea Merchant

CCS Digital Education (CCSDE)

CCS Digital Education (CCSDE)

Turku University of Applied Sciences logo

Turku University of Applied Sciences

Exponential Training & Assessment Ltd logo

Exponential Training & Assessment Ltd

it-forum logo

it-forum