Engine

Общата цел на проекта ENGINE е да се повиши конкурентоспособността на европейските МСП, като им предостави необходимите умения, за да се защитават от кибератаки и да се стимулира използването на т. нар. блокчейн технология в МСП.

Проектът ENGINE има за цел да се изградят иновативни обучения, съобразени с нуждите на служителите и предприемачите в МСП. Методологията и съдържанието на обучението има за цел да осигури цялостен набор от умения в областта на ИКТ, необходими за визиране на възможните опасности, свързани с кибератаките в областта на дигиталните технологии, както и да се изгради необходимата работна сила в областта на киберсигурността в един мрежово свързан свят.

Сред очакваните резултати са:

Създаване на обучителни материали за киберсигурност на служители и предприемачи в МСП.

Интерактивна платформа за електронно обучение и обучителен курс на служители и предприемачи в МСП в областта на киберсигурността. По-добри компетенции на доставчиците на ПОО и обучителите в областта на ПОО в областта на киберсигурността.

Повишаване на знанията сред доставчиците на ПОО и обучителите в областта на ПОО относно инструментите и иновациите в областта на киберсигурността.

Резултат 3.2: Повишаване на знанията сред предприемачите и служителите в областта на киберсигурността, които те ще могат да използват в рамките на МСП.

Целеви групи: МСП предприемачи (служители, собственици на предприятия, предприемачи и бъдещи предприемачи), доставчици и обучители в областта на ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ и ОБУЧЕНИЕ.

Водещ партньор: The Danish-Italian Chamber of Commerce in Denmark (DK)

Партньори:

  1. Cooperation bancaire pour l’Europe (BE)
  2. The Hive (IT)
  3. Fondazione Luigi Clerici (IT)
  4. Atlantis Engineering (GR)
  5. Technical University of Denmark (DK)
  6. Business Innovation Center Innobridge (BG)

Продължителност на проекта: 24 месеца

Начало на проекта: 2020-11-02