• Белгия

Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE)

Асоциация на банки, базирана в Брюксел. Мисията на CBE е да предоставя информация и консултантски услуги относно политиките на ЕС и европейските и международни програми за финансиране и обществени поръчки на своите асоциирани членове и техните клиенти. CBE също така помага на клиентите в процеса на интернационализация, като например намиране на бизнес партньори. Основните области на дейност са: информация относно политиките на ЕС и програмите за финансиране за малки и средни предприятия (МСП) и обществени органи, информация и помощ относно европейските и международни обществени поръчки, обучение по конкретни теми, които са от интерес за членовете и клиентите, съвети и помощ при разработването и управлението на проекти на ЕС, контакти с европейските институции и лобиране.

Проекти

ENGINE project logo

ENGINE – Киберсигурност за европейските МСП

STORYLINES - Storytelling for competitiveness in European enterprises

STORYLINES – Истории за конкурентоспособност в европейските предприятия