• Еразъм+

PONICS VET – Агротехник по хидропоника

 • Професионално образование и обучение (ПОО)
 • |
 • Устойчиво развитие и зелено предприемачество
PONICS VET - Hydroponics Agricultural Technician

Идентификационен номер: 2017-1-LV01-KA202-035432

Продължителност: 1 ноември, 2017 – 31 октомври, 2019

Проектът има за цел да развие профила на експерта по хидропоника, прилагащ системата ECVET, за да улесни признаването и трансфера на резултатите от обучението. Прилагане на специфичен дизайн на обучителния път и разработване на съдържание. Проектът е насочен към млади фермери, желаещи да разширят знанията си от традиционните селскостопански техники, като по този начин подобрят възможностите си за работа и подобрят производството по устойчив начин.

ЦЕЛИ

Общи цели:

 • Проектът е насочен към постигане на целите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението (ET 2020), включително съответните показатели за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и неговите основни цели в областта на образованието и заетостта чрез по-добра интеграция на пазара на труда, особено, в сектора на селското стопанство се цели подобряване на работните места в хранително-вкусовата промишленост, търговията на дребно с храни и хранителните услуги.

Специфични цели:

 • Проектът цели прозрачност и признаване на уменията и квалификациите; ECVET за експерт по хидропоника и аквапоника ще улесни намирането на работа и мобилността.
 • Подобряване на достъпа до обучение и квалификации за всички, със специално внимание към нискоквалифицираните, чрез продължаващо ПОО, по-специално чрез увеличаване на достъпа до продължаващо ПОО, валидиране на неформалното и самостоятелното обучение, насърчаване на ученето на работното място, осигуряване на ефективно и интегрирани услуги за ориентиране и гъвкави и пропускливи пътеки за обучение
 • Развиващи се компетенции в професионалното обучение и обучението на възрастни, което спомага за подобряване на производството на храни, както и за създаване на работни места за фермерите в ЕС
 • Намеса в устойчивия начин на живот, постигане на целите за обучение на отговорни граждани за Европа 2020
 • Прилагане на ECVET за професионално обучение и обучение за възрастни в областите на селското стопанство, насочени към развитието на селските райони.

Позволява на фермерите да бъдат обучавани по теми като иновативни и икономически, социално и екологично устойчиви практики.

Основната целева аудитория на този проект е:

 • Фермери, идващи от селските райони и предградията, от МСП или физически лица.

Другата непряка целева група на проекта са ученици от технически и професионални училища за подобряване на техните умения за заетост, всички частни и публични субекти, ангажирани с устойчивия селскостопански сектор на местно ниво.

ДЕЙНОСТИ

Целевата група ще участва по-специално в следните дейности:

 • Проучване на целевата група и сравнение с националната ситуация по отношение на познанията по хидропоника и аквапоника
 • От горните резултати ще бъде изграден специфичен курс на обучение
 • Пилотен тест за нуждите от специално обучение и прилагане на ECVET (3 месеца)
 • Мултипликиращи събития заедно с помощта на организации, насърчаващи ПОО (в края на проекта).

Крайният обхват е да се ангажират всички различни участници на територията в устойчиво земеделие, насочено специално към разпространение на значението на техниките на хидропоника и аквапоника и общите изисквания за умения, дадени от ECVET, приложени към ролята на експерт по хидропоника и аквапоника, с дъно внедряване на стратегии, които започват от територията към фермери и студенти по селско стопанство и най-важната принадлежност.

В допълнение към това, валидиране на качеството на дейностите по проекта ще бъде извършено в края на всяка от тях и при приключването на проекта.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Организиране на кампании за повишаване на осведомеността относно важността на системите за хидропоника и аквапоника;
 • Организиране и провеждане на курсове за обучение на експерти по хидропоника и аквапоника заедно с изготвяне на методологията на професионалния профил и съдържание;
 • Изготвяне на насоки как да станете експерт по хидропоника и аквапоника;
 • ECVET за експерт по хидропоника и аквапоника.

Партньори

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)

Eurocrea Merchant logo

Eurocrea Merchant

IDEC S.A.

IDEC S.A.

Association for Vertical Farming e.V. logo

Association for Vertical Farming e.V.

Zemnieku saeima (ZSA) logo

Zemnieku saeima (ZSA)