• Интеррег V-A RO-BG

Large Scale RISKs – Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област

  • Туризъм и трансгранично сътрудничество
  • |
  • Устойчиво развитие и зелено предприемачество
2014 - 2020 INTERREG V-A Romania - Bulgaria

Продължителност: 3 февруари, 2016 – 2 февруари, 2018

Предпоставка за стабилна дейност по управление на риска е надлежното и цялостно разбиране на съществуващите уязвимости, опасности и потенциално изчислени рискове. Едно от наследствата от комунистическата епоха – както в България, така и в Румъния – е, че важни цели на широкомащабната инфраструктура/LSI са третирани в максимална секретност, без никакво съображение за социално приемане или дори разбиране от замесеното население. Идентифицираният проблем е нарастващият рисков фактор поради липсата на знания и разбиране на контекста и функционирането на LSI в трансграничната зона на Румъния и България. LSI беше локализиран само като се вземат предвид технически и икономически причини. Язовири и електроцентрали, мостове, блокове на ядрената промишленост, химически заводи, военни единици, заводи за третиране на отпадъци са LSI, които генерират огромни източници на антропогенна опасност, които в крайна сметка са включени в плановете за управление при извънредни ситуации, но със сигурност липсва обществена осведоменост. „Риск от пропусната възможност“ се дефинира като риск, генериран от липсата на способност на даден регион да се възползва от предимствата на развитието на LSI, разположен там. Това е специфичен антропичен риск, водещ до социални/икономически катастрофи като обезлюдяване, крайна бедност и т.н. Проектът допринася за по-безопасна област на програмата ROBG 2014+ чрез справяне със специфични атрофични опасности и възможно смекчаване. Обхванатият район на проекта е класиран като по-слабо развития регион на ЕС, но район, в който са разположени важни стратегически цели. От румънска страна имаме Черна вода, Дунавски пристанища, Железни врата, Навигационен канал, фериботни станции, ELI NP. От българска страна имаме Козлодуй, Белене, Русе, пристанища, навигационен канал и фериботни гари. Населението, живеещо в зоната на въздействие на целевия LSI, се оценява на над 5 000 000 (3,16 милиона (66%) в Румъния и 1,61 милиона (34%) в България). Следната карта илюстрира някои от значимите съществуващи и нововъзникващи LSI, свързани с региона.

Нашият проект има за цел да допринесе за повишаване на информираността на местната общественост относно LSI чрез обучение и комуникация. Тези дейности ще бъдат насочени към ръководства на LSI, неправителствени организации, местни и централни власти. Общите разходи, направени от предложените действия, са около 1 100 000 евро.

Предложените действия предлагат по-добро обяснение на целевите социално-икономически сегменти за това как работят LSI, какви са ползите, кои са предполагаемите опасности, как рисковете се конфигурират и смекчават.

След солидна и цялостна инвентаризация на класираните LSI в програмната област LSI специфични планове за управление и комуникация ще бъдат разработени и валидирани от групата за управление на проекта. Тази група за управление на проекта ще включва основните участници/заинтересовани страни, отговарящи за управлението на риска, местните власти и организациите на гражданското общество. Действията включват обучителни сесии, симулации, посещения на място и семинари.

Индикаторът за целеви резултати е: „Население, което се възползва от действия за управление на риска“, предложена стойност за 2023 г.: 2 500 000.

Предполагаемият принос на проекта може да бъде увеличаването на броя на населението, информирано относно LSI, до 100 000. Това ще се осъществи чрез подходяща информационно/комуникационна дейност, използваща директни канали и комуникатори.

Индикаторът за резултат на „степента на удовлетвореност на населението” със сигурност ще бъде увеличен, защото информираното население ще може да отговори на предложеното от Програмата проучване!

Партньори

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei - IFIN-HH

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei“ – IFIN-HH

Romanian Association for Technology Transfer and Innovation logo

Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

"Angel Kanchev" University of Ruse

Русенски университет „Ангел Кънчев“