• България

Русенски университет „Ангел Кънчев“

secretary@uni-ruse.bg

"Angel Kanchev" University of Ruse

Русенският университет „Ангел Кънчев“ е автономно държавно висше училище. В структурата на университета има осем факултета: Аграрно-индустриален факултет, Машинно-технологичен факултет, Електротехника, Електроника и автоматика, Транспортен факултет, Факултет по бизнес и мениджмънт, Факултет по природни науки и образование, Юридически факултет, Факултет по обществено здраве и здравни грижи, два филиала на Русенския университет в Силистра и Разград и Български и Румънски междууниверситетски център Европа.

Проекти

2014 - 2020 INTERREG V-A Romania - Bulgaria

Large Scale RISKs – Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област