Добри практики за взаимодействие между бизнеса и администрацията

Добри практики за взаимодействие между бизнеса и администрацията

БИЦ Инобридж, като активен участник в иновационната екосистема на България, е постоянно фокусиран върху изграждането на силни партньорски отношения между различните заинтересовани страни. В този контекст, с голямо удоволствие представяме нови разкрития и уроци от проект, който съчетава усилията на публичния и частния сектор за стимулиране на местната икономика и инвестиционна среда.

Екипът по проекта „Насърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2022 и изпълняван от Българо-румънска търговско-промишлена палата и Община Русе сподели добри практики, които демонстрират възможностите за партньорство и взаимодействие на местна власт и бизнеса, както и участие на компаниите в изпълнението и наблюдението на местни политики и законодателство. Сред добрите световни примери са:

  • „Създаване на по-безопасен, по-интелигентен и по-свързан град“ в Сакраменто, САЩ. Публично-частното партньорство между град Сакраменто и Verizon е на стойност на 100 млн. долара, които са инвестирани от частната компания. За сметка на това тя получава възможност да използва безплатно публична инфраструктура (стълбове и подземна мрежа) за срок от 10 г. за разширяване на своята оптична мрежа и да използва по-бърза система за издаване на разрешителни за инфраструктура, собственост на града.
  • „Благоустрояване и реновиране на Lace Market“ в Нотингам, Великобритания e публично-частно партньорство с активното участие на три страни: местния общински съвет, различни общински и държавни агенции; частни партньори в лицето на компании-инвеститори; неправителствени граждански организации, обединени в Lace Market Heritage Trust. Резултатите: напълно обновена градска част със значимо историческо, културно и икономическо значение; благоустроена среда и изградена нова по-комуникативна инфраструктура; нови работни места; създадени културни центрове и пространства за обществено ползване.

Партньорствата между бизнеса и местните власти се характеризират с предприемаческа дейност, която се фокусира върху развитието на индустриални паркове, обществена инфраструктура, транспорт, културни и образователни центрове и др. В рамките на партньорството, местната община създава политика за съвместно икономическо развитие, използвайки частен и публичен капитал, която предоставя отстъпки и стимули за бизнесмените, с цел насърчаване на инвестициите в развитието на общинската инфраструктура и съоръжения.

През последните години се наблюдава осезаемо развитие на компании от сферата на мехатрониката, подкрепено от наличния изследователски и образователен капацитет. Налични са основни компоненти на екосистемата за стимулиране развитието на капацитета в областта на креативните индустрии.

Въз основа на изследвания потенциал на общината за засилване на партньорството и сътрудничеството в областта на инвестициите и икономическото развитие, се налага изводът, че той не е използван в пълна степен. Най-осезаемата форма на партньорство са концесиите, като партньорство под други форми на публично-частно партньорство са силно ограничени. Съществуват възможности за повишаване на координацията и взаимодействието с бизнеса в области, като подобряване на човешките ресурси, техническата инфраструктура, достъпът до пазари, обслужване на бизнеса, в т.ч. и информация и др. Същевременно има нужда и от обединение на бизнесите, които оперират на територията на общината и в географски обособените индустриални зони.

За повече информация и за достъп до пълния материал относно проекта, моля, посетете официалната страница на Българо-румънска търговско-промишлена палата [тук]

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *