• Интеррег V-A RO-BG

CREATWIN – Подобряване на мобилността на работната сила и заетостта в културните и творческите индустрии от трансграничния регион RO-BG

  • Креативни индустрии и културно наследство
  • |
  • Туризъм и трансгранично сътрудничество
2014 - 2020 INTERREG V-A Romania - Bulgaria

Идентификационен номер: ROBG-187

Продължителност: 5 май, 2017 – 4 май, 2019

Проектът „Подобряване на мобилността на работната сила и заетостта в културните и творческите индустрии от трансграничния регион Румъния и България“ има за цел да подобри някои от ситуациите, идентифицирани като проблеми в програмните документи за INTERREG V-A RO-BG, а именно „дефицитите в творчески индустрии”, „изтичането на мозъци на млади и творчески таланти”, „недостатъчно проученият и признат потенциал на творческите индустрии за икономиката и конкурентоспособността на региона” и „липса на трансгранична мобилност за стоки и хора”.

Това ще бъде постигнато чрез поредица от конкретни и реалистични цели:

  1. Подобряване на базата от знания относно Културните и творческите индустрии (КТИ), както и бариерите пред трудовата мобилност в областта на ТГС чрез 2 цялостни проучвания.
  2. Развитие на уменията и знанията на 220 души от ТГС, работещи в КТИ, за да се увеличат шансовете им за трудова мобилност.
  3. Подкрепа на 120 професионалисти от областта на ТГС, работещи в КТИ, за да развият своя трансграничен опит.
  4. Повишаване на нивото на осведоменост на 218 граждани относно възможностите за заетост и трудова мобилност в трансграничните КТИ чрез панаири на труда и посещения.
  5. Насърчаване на младежката заетост на 200 студенти в КТИ от ТГС област.
  6. Повишаване нивото на информираност на 22 000 граждани относно заетостта и трудовата мобилност в трансграничните КТИ чрез интензивна информационна кампания.

Тези цели ще бъдат постигнати чрез следните дейности: изготвяне на 2 проучвания; организиране на обучения; организиране на трансгранични посещения за обмяна на опит; организиране на интегрирани съвместни трансгранични панаири на труда; създаване на 2 трансгранични центъра за подпомагащи дейности и заетост; организиране на образователни каравани в университети; разработване на аудио-видео промоционални материали и уебсайт; информационна и рекламна дейност.

По време на изпълнението на проекта 22 758 души ще имат достъп до съвместни инициативи за заетост, което представлява принос от 4,55 % към показателя резултат, по-голям от приноса от 4,12% към финансовия показател.

Партньори

Romanian Association for Technology Transfer and Innovation logo

Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

Forever for Europe Association (FEA) logo

Forever for Europe Association (FEA)