• Румъния

Forever for Europe Association (FEA)

Forever for Europe Association (FEA) logo

FEA е ​​неправителствена, нестопанска и аполитична организация. Създадена е с цел подпомагане на организации, власти и граждани в процеса на интеграция в ЕС.

Основните цели на FEA са:

  • Улесняване на достъпа на гражданите до информация за всички области на дейност на ЕС;
  • Подпомагане на МСП и други организации и институции при подготовката и изпълнението на проекти;
  • Стимулиране на партньорства и мрежи;
  • Регионално развитие чрез развитие на човешките ресурси и ППО;
  • Развитие на предприемаческия дух в региона;
  • Подобряване на качеството на образованието.

FEA има опит както в изпълнението на европейски проекти, така и в провеждането на дейности за развитие на човешките ресурси, социално включване на хора от неравностойно положение и действия за развитие на предприемачеството в региона.

Проекти

2014 - 2020 INTERREG V-A Romania - Bulgaria

CREATWIN – Подобряване на мобилността на работната сила и заетостта в културните и творческите индустрии от трансграничния регион RO-BG