• Италия

EURO-NET

EURO-NET

EURO-NET е асоциация, участваща в европейски програми и международни партньорства, предлагаща широк спектър от услуги на деца, младежи и възрастни. Организацията функционира като информационен център и развива проекти, организира обучителни курсове, културни, артистични и спортни обмени и дейности, провежда секторни проучвания и изследвания, и предоставя консултации, подкрепа при кризи и превенция. EURO-NET се ангажира с електронно обучение, мрежови връзки и партньорства, както и с публикуването на информационни материали, списания и уебсайтове.

С участието си в множество европейски мрежи, EURO-NET разработва общностни проекти и притежава значителен опит в европейските инициативи, като предлага информационно-образователни услуги в съответствие с информационните бюра на Европейската комисия. Основната цел на асоциацията е да ангажира младите хора и възрастните в изграждането на по-солидарна и по-близка до гражданите Европа, с особено внимание към лицата, които изпитват трудности при участието в общностни програми.

EURO-NET се стреми да включи млади хора и възрастни в неравностойно положение, произхождащи от градски или селски райони, хора с увреждания, лица на ръба на социалното изключване или тези, които могат да бъдат считани за изключени, в изграждането на техните бъдещи перспективи. Това включва предоставянето на леснодостъпна информация и при необходимост въвеждането на специфични мерки за подкрепа, целящи преодоляване на потенциални трудности за интеграция в обществото.

Проекти

CRAFT3D - Enhancing traditional craft practices though 3D printing and technology innovation

CRAFT3D – Насърчаване на иновациите в традиционните занаятчийски практики чрез 3D принтиране и технологични постижения