Анкетно проучване сред бизнеса как взаимодейства с администрацията в Русе

БИЦ Инобридж продължава своя ангажимент за стимулиране на иновациите и развитието на бизнеса в региона. Следващият материал предлага нови гледни точки по въпроса за взаимодействието между бизнеса и местната власт. Очаквайте интересни подробности и конкретни мнения на базата на широко проучване сред русенски фирми. Тези констатации могат да послужат като насоки за това как да се укрепи и оптимизира този важен аспект на икономическото развитие.

Екипът по проекта „Насърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2022 и изпълняван от Българо-румънска търговско-промишлена палата и Община Русе направи анкетно проучване сред 120 компании, развиващи дейности на територията на община Русе от 17 икономически сектори. Освен това представители на 20 компании дадоха по-задълбочени интервюта, като отговаряха на въпроси как да се подобри взаимодействието между тях и администрация и даваха препоръки за облекчаване на процеса.

Фирмите споделиха лични впечатления от възможностите за взаимодействие между тях и местната власт. Резултатите показват, че според близо половината от компаниите (45,8%) местната власт не полага достатъчни усилия в процеса на партньорство и сътрудничество, докато една трета (29,2%) са на точно обратното мнение. Близо 21% от представителите на бизнеса посочват, че регулярно получават информация за местни инициативи и имат възможност за изказват мнения и становища.

Част от изводите от анкетното проучване сред компаниите:

  • взаимодействието между бизнеса и местната власт, често се изчерпва до информиране в процеса на идентификация на значими инфраструктурни проекти и формиране на политика;
  • повечето от компаниите оценяват усилията на местната власт за установяване на партньорство и сътрудничество, като недостатъчно ефективни;
  • значителна част от местния бизнес не познава или няма интерес да участва в процеса на формулиране на местната политика в сферите на икономическото развитие, инвестициите, местните данъци и такси и управлението на собствеността;
  • като цяло, по-голяма част от предприятията проявяват неагажираност и демотивация за участие в процесите на формулиране и промени на местни политики;

За да бъдат преодолени предизвикателствата и трудностите при осъществяване на ефективно взаимодействие между администрацията и бизнеса, следва да се:

  • изгради взаимно доверие между страните;
  • намерят общи приоритети и допирни точки за засилване на сътрудничеството;
  • изработят и прилагат работещи механизми за комуникация, в т.ч. да се подобри обратната връзка.

Прочетете пълния анализ на резултатите от официалната страница на Българо-румънска търговско-промишлена палата [тук].

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *