• Унгария

Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

STRIA South-Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. е агенция за иновации, създадена през 2008 г., дейността й обхваща географския район на Южна Трансдунавия в Унгария. Като малко и средно по размер сдружение с нестопанска цел с осем служители активно допринася за развитието на местната икономика на селските райони в региона, главно чрез своите проекти за Европейско териториално сътрудничество (във всички направления). Тези проекти са насочени към различни аспекти на развитието на културния пейзаж, като използването на наличните местни енергийни източници, устойчиви селскостопански и хранително-вкусови дейности или проекти за развитие на местно културно наследство (местни марки, местни храни и местни инициативи за развитие на туризма).

Когато предоставя подкрепа за функционирането и развитието на селските райони, Агенцията извършва дейността си в тясно сътрудничество с базите от знания в региона. Университетът в Печ е най-важният регионален партньор на Агенцията в това отношение. Заедно с университета разработват няколко учебни програми в областта на енергийната ефективност, центрове за знания за интелигентна специализация (компютри, ИТ, интелектуална собственост и др.) и селскостопански, екологични, културни и дори медицински и здравни въпроси. Освен професионалния принос, добавената стойност от тяхна страна е особено ефективната комуникация на нуждите на пазарните предприятия и организациите на работната сила.

Проекти

SAGA Social And GAstronomic entreprenuership in empty Europe

SAGA – Социално и гастрономическо предприемачество в празна Европа