Business Foundation for Education

Фондацията за образование и бизнес (БФО) е българска неправителствена организация, създадена през 2005 г. с цел да действа в обществен интерес. Нейната мисия е да подпомага развитието на гражданското общество чрез инициативи, които увеличават конкурентоспособността на човешките ресурси и допринасят за икономическото развитие и благоденствие. За да постигне своите цели, Фондацията осъществява разнообразни инициативи в областта на ученето през целия живот и професионалното ориентиране, заетостта и социалната политика, професионалното образование и обучение и работата с младежта.

Проекти

GEE - Green Entrepreneurs Europe

GEE – Зелени предприемачи в Европа