• Ирландия

Western Development Commission (WDC)

Западната комисия за развитие (WDC) е законов орган, създаден през 1997 г. за насърчаване на социалното и икономическо развитие в Западния регион (окръзите Донегал, Лейтрим, Слайго, Майо, Роскомън, Голуей и Клеър).

Органът има законово задължение да съветва правителството по въпроси, които засягат Западния регион и да насърчава правителствената политика, насочена към подобряване на социалните и икономическите стандарти там. Организацията управлява инвестиционния фонд WDC, който предоставя заеми и дялово участие на бизнеса и местните общности в региона.

Тяхната работа е описана в тяхната стратегия „Работете по-интелигентно, живейте по-добре“. Публикуваната през 2019 г. стратегия определя пътната карта на организацията за следващите пет години. Стратегията е изградена върху три стълба: регионална реклама; регионално ръководство; и устойчиво предприятие, отразяващо стратегическите цели на организацията в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.