Русенска търговско-индустриална камара

Русенска търговско-индустриална камара

Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) е национално представена организация, част от системата на БТПП, създадена за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на икономическите интереси на своите членове и съдействие за утвърждаване на пазарно-икономическите отношения за европейската и международна интеграция на региона и страната.

Членството в РТИК е на доброволен принцип. В членския състав се включват представители на големи, малки и средни предприятия, както и организации, работещи в подкрепа на бизнеса.

РТИК подпомага и подкрепя постиженията на фирмите от региона, като им осигурява богата гама от съвременни бизнес-услуги и прилага гъвкава политика за отстояване индивидуалните и колективни интереси на бизнеса от региона.

Основните цели на Камарата са:

  1. Камарата представлява, защитава, насърчава, подпомага, и съдейства на своите членове за оптимизиране на условията за стопанска дейност в страната и региона.
  2. Камарата представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред местните органи на самоуправление, а посредством Българската търговско-промишлена палата (БТПП) – пред централните органи на държавната власт и управление, както и пред други местни и чужди международни организации, с които Камарата пряко или чрез БТПП – София поддържа партньорски взаимоотношения
  3. Камарата насърчава и подпомага своите членове да развиват своя потенциал и за увеличаване на възможностите им за участие на вътрешния и на международните пазари. Камарата се ползва с авторитет в сферата на бизнес услугите, както на регионално, така и на национално и международно ниво.

Основните приоритети на Русенска търговско-индустриална камара:

  • Утвърждаване на Камарата като водещата и обединяваща организация, подпомагаща развитието на бизнеса в региона;
  • Засилване на ролята на Камарата в областта на регионалното развитие на Русенска област и Северен Централен Планов Район;
  • Засилване на представителните функции на Камарата и ефективно взаимодействие със структурите на местната власт, както и централната власт чрез системата на БТПП, за постигане на благоприятна икономическа среда за бизнеса;
  • Оптимизиране и подобряване ефективността на Камарата за подкрепа на бизнеса;
  • По-активно участие на РТИК по национални и международни програми за финансиране и подпомагане на бизнеса.