От основно значение за бъдещето на Европа са намаляването на неравенството, гарантирането на икономическо възстановяване и приобщаващ и устойчив дългосрочен растеж, чрез ангажиране на гражданите, социалните партньори, публичните органи, предприятията, включително МСП, както и социалните предприемачи.

SAGA има за цел да допринесе за намаляване на неравенството, да гарантира икономическото възстановяване, както и приобщаващ и устойчив дългосрочен растеж чрез съвместно създаване и съвместно фокусиране, ангажиране на всички съответни заинтересовани страни, разработване и валидиране на програма за обучение на населението, живеещо в „Празна Европа“, но в същото време имащи богато кулинарно наследство и/или производство на храни. SAGA разработва и оценява иновативна програма за обучение на живеещите в тези видове селски райони, като разглежда неотложните им проблеми като безработицата и икономическата и социалната ревитализация, като им дава знания, компетентности и умения за развитие на социални предприятия в гастрономически, хранителни и кулинарни области. По-конкретно е насочена към:

– (Потенциал) Индивидуални социални предприемачи, принадлежащи към групи в неравностойно положение (поради социални, икономически или географски причини);

– (Потенциал) Индивидуални предприемачи от сектора на храните, гастрономическото и кулинарно наследство, които искат да приведат бизнес идеята си в съответствие с установените социални предизвикателства.

Специално внимание и усилия ще бъдат положени за справяне с жените в тези области (пряко или чрез НПО), тъй като те са по-слабо представени в равнището на заетост или икономическа активност, имат по-високи равнища на безработица и често имат допълнителни пречки на пазара на труда поради ролята им на грижи (например за малки деца или за възрастни членове на семейството).

Създаването на (съвместни) социални предприятия дава възможност за професионално и икономическо развитие. Чрез използването на методики за обучение и електронно обучение за съвместно създаване и предприемачество, SAGA, подобрява уменията, необходими за създаването на социално иновативни и въздействащи социални предприятия. Акцентът на програмата е върху съвместното създаване, съвместното споделяне и сътрудничеството като основа за оцеляване на предвиденото предприятие, както и върху особеностите, свързани с идеята, създаването и управлението на социално предприятие в рамките на специфичната област на гастрономия и производство на храни.

Водещ партньор: Southern Transdanubia Regional Innovation Ag ency (HU)

Партньори:

  1. EOLAS (ES)
  2. Business Innovation Center Innobridge (BG)
  3. Stichting Incubator (NL)
  4. Fundatia Centrul Educational Spektrum (RO)
  5. Kontakt Szervezetfejleszto es Tanacsado (HU)  

Продължителност на проекта: 24 месеца

Начало на проекта: 01.10.2020