Kids

KIDS: Уникална концепция за пътуване в регион България-Румъния за деца и техните семейства

Проектът цели разработване на три туристически пакета, включващи обекти и забележителности от трансграничната румъно-българска зона. Основната група от потребители, към която е насочен са семейства с деца и техните специфични нужди при организацията на фамилните им пътувания. Основаните дейности са насочени към популяризирането и повишаване на стойността на природното и културно наследство от трансграничния регион.

Виж проекта
Ponics

PONICS VET – Hydroponics Agricultural Technician

Основната концепция на проекта PONICS е изграждането на иновативен професионален профил, техник по хидропоника. Тя отговаря на увеличаването на търсенето на заетост, на новите възможности за работа на младите хора и на решенията, насочени към искането на зелена икономика за по-устойчив професионализъм и експортни компетенции на транснационално равнище.

Виж проекта
Capability

CaPabiLiTy – Кариерни пътеки за младежката трудова мобилност

Проектът разглежда високото равнище на безработица сред хората с висше образование като общо предизвикателство в областта на трансграничното сътрудничество. Проучванията по области показват, че само 57% от завършилите висше образование намират работа у дома, но 95% от тях никога не са търсили работа отвъд река Дунав поради бариери като: език, неосведоменост за възможностите за заетост, и не ориентирано към пазара на труда образование.

Виж проекта
Creatwin

CREATWIN – Подобряване на мобилността на работната сила и заетостта в културните и творческите индустрии от трансграничния регион RO-BG

Проектът цели да подобри някои от ситуациите, идентифицирани като проблеми в програмните документи за INTERREG V-A RO-BG, а именно „дефицити в творческите индустрии“, „изтичане на мозъци на млади и творчески таланти“, „недостатъчно проучен и признат потенциал“ на творческите индустрии за икономиката и конкурентоспособността на региона” и „липсата на трансгранична мобилност за стоки и хора”.

Виж проекта

DiTEM – Дигитална трансформация на европейските микропредприятия

Основната цел на този проект е да се разработи инструмент за обучение, който да позволи на европейските микропредприятия да се възползват от дигиталната трансформация. Акцентът ще бъде насочен основно към социалните медии, големите информационни масиви, мобилните и “cloud” решения, с цел да се улесни придобиването на умения за електронно лидерство от персонала на микропредприятията в…

Виж проекта
Large Scale Risks

Large Scale RISKs – Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област

Основната идея на проекта е концепцията, че предварителното условие за стратегии по управление на риска е изграждането на  цялостно разбиране по отношение съществуващите уязвимости, опасности и потенциални изчислени рискове. Това е едно от наследствата на комунистическата епоха – както в България, така и в Румъния – че важните широкомащабни инфраструктурни цели / LSI се третират в строга тайна, без да се отчита всеобхватното влияние нуждите от информираност спрямо населението, което се намира в регион с такива структури.

Виж проекта
GEE

GEE – Зелени предприемачи в Европа

GEE (Green Entrepreneurs Europe) е проект по програма „Еразъм+“, разработен от 11 партньора от 5 европейски страни – Великобритания, Латвия, Румъния, Испания и България. Проектът има за цел да развие компетенциите на училищата и учителите, за да осигури смислено обучение по предприемачество, насочено към зелената икономика. Чувството за инициатива и предприемачеството са основно трансгранично умение,…

Виж проекта