Large Scale Risks

За проекта

Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria

Основната идея на проекта е концепцията, че предварителното условие за стратегии по управление на риска е изграждането на  цялостно разбиране по отношение съществуващите уязвимости, опасности и потенциални изчислени рискове. Това е едно от наследствата на комунистическата епоха – както в България, така и в Румъния – че важните широкомащабни инфраструктурни цели / LSI се третират в строга тайна, без да се отчита всеобхватното влияние нуждите от информираност спрямо населението, което се намира в регион с такива структури. Основният идентифициран проблем, който проектът третира, е самият рисков фактор. Поради липсата на познания и разбиране на контекста и функционирането на LSI в трансграничния регион на RO BG. Ето защо основната цел, която си поставя проекта е повишаване степента на информираност на местното население по отношение на опасностите, свързани с големи инфраструктури посредством подходящи обучения, комуникация и информационни кампании.

Партньорски консорциум

Водещ партньор:

  1. Националния институт по физика и ядрено инженерство „Хория Хулубей“- Букурещ, Румъния

Партньори:

  1. Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации, Румъния;
  2. Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ – Русе, България;
  3. Русенски университет „Ангел Кънчев“, България

Продължителност: 24 месеца

Проектът стартира на: 03.02.2016