i-Coach logo

Съгласно препоръката на Европейския Съвет относно Европейската рамка за качество и ефективно чиракуване (2018/C153/01) един от критериите за условия на труд и учене, е този за „педагогическа подкрепа“ според който „трябва да се обособят вътрешно фирмени обучители които да предоставят насоки на стажуващите“. В допълнение според същата препоръка „учители, обучители и ментори, особено в микро, малки и средни компании, трябва да бъдат подкрепяни за актуализиране на техните умения, знания и компетенции в с цел обучение на стажанти според най-новите методи на преподаване и нуждите на пазара на труда”. Взимайки в предвид това, Бизнес Иновационен Център ИНОБРИДЖ стартира проекта i-Coach: Иновативен инструментариум за внедряване на стажантски програми.  Проектът е финансиран по програма Еразъм+ на ЕС и се изпълнява на международно ниво в партньорство с още 6 организации от 5 европейски държави:

Целта на партньорството i-Coach е да създаде една новa професионална насоченост: i-Coach експертът, който да поеме ролята за създаването и ръководеното на стажантски програми в дадена организация. Една роля, която към момента или липсва изцяло или е пренебрегвана от бизнеса, образователните институции и националните политики. Компаниите често нямат опит за провеждане на стажантска програма, тъй като е възможно изобщо да няма обособен служител, който да поеме отговорността за създаването на такава програма. В други случаи, просто не е напълно ясно какви компетенции трябва да имат или какво изобщо е правилното разбиране за менторството и неговата/нейната роля.

Също толкова важен е въпросът и за възвръщаемостта на инвестициите, т.е. как един бизнес би могъл да даде възможност на своят организация да се възползва от стажуването и менторството и успешно да ги интегрира в своята работна среда. Докато по-големите компании могат да си позволят да инвестират в обучение на персонала си за провеждане на качествени стажове, по-малките предприятия не могат и биха предпочели да инвестират в по-належащи нужди. По този начин дългосрочният ефект от наличието на специална стажантска програма, начело със специален персонал и ползите от това, остават на практика недооценени.

Проблемите, адресирани от проекта, са често срещани както в страните на партньорството така и в целия ЕС. Проектът i-Coach има за цел да се справи с гореспоменатите проблеми чрез трансфер на иновативни знания, инструменти и практики, базирани на знанията за процесите на учене в работна среда, сътрудничество между съответните заинтересовани страни и използване на ИКТ инструменти в тези области.

Проектът предвижда създаването на следните резултати и дейности:

1) Създаване на професионалния профил на i-Coach експертът

Тази първа дейност от проекта представлява основата, върху която ще бъдат положени всички останали проектни дейности. Чрез процес на картографиране, партньорството ще проучи и анализира всички релевантни фактори, които ще доведат до успешното създаване на i-Coach експертния профил, а именно: конкретните характеристики, знания, умения и компетенции които i-Coach експертът е необходимо да притежава. Ще бъде проучено разбирането и състоянието на стажуването и менторството като цялото в страните партньори на проекта. Ще бъдат ангажирани директно и заинтересованите лице по проекта, а именно бизнеси, образователни институции, както и ученици и студенти под формата на кръгли маси с цел конкретизиране на пропуските в текущите практики за учене в реална среда. На база направените проучвания, ще бъде изградена експертната характеристика на i-Coach профила. Проучванията ще имат за цел също да установят необходимите умения и компетенции, които трябва да бъдат предадени чрез курса за обучение в следващата фаза на проекта.

2) Разработване на курс за обучение i-Coach

В рамките на този втора дейност на проекта, ще бъде създаден и най-важният и осезаем продукт, а именно обучителния инструментариум, който да бъде използван от крайните потребители за обособяването на ролята на i-Coach експертът в тяхната собствена организация. Курсът ще бъде базиран на направените проучвания и реални нужди идентифицирани по време на първоначалната дейност за проучване и ще бъде поместен в специализирана онлайн платформа за обучение с отворен достъп.

3) i-Coach моделът за сътрудничество

Във финалната трета фаза от проекта, ще бъде тестван курсът за обучение i-Coach, и ще бъде разработен модела за сътрудничество i-Coach. Дейността е предназначена да направи всички резултати от проекта споделени и е изцяло посветен на увеличаването на привлекателността на професионалното образование и обучение (ПОО) и допълване на гъвкавостта на възможности за обучение и най-важното – допринасяне за иновации в ПОО. Докладът е кулминацията на проект i-Coach и ще действа като план и насока за всички съответни заинтересовани страни. Докато популяризира практическото обучение и учене в реални условия, докладът ще обясни и как да точно да бъде използван и прилаган i-Coach инстументариума (на база проведените пилотни дейности), защо трябва да се използва, каква е неговата добавена стойност и какви са ползите от използването му.

Очаква се експлоатацията на i-Coach инструментариума, да се превърне в мощно средство за създаване и управление на стажантски програми, както и за подкрепа на служителите при прехода им към тази нова роля в тяхната организация.

Ако желаете да се включите пилотното обучение по проект i-Coach, както и която и да е друга дейност в проекта или имате конкретни запитвания свързани с него, може да се обърнете към Бизнес Иновационен Център ИНОБРИДЖ и координаторите на проекта: Айри Мемишев (amemishev@rcci.bg) или Ирена Иванова (ivanova@rcci.bg).