Creatwin
Creatwin

За проекта

Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria

Проектът цели да подобри някои от ситуациите, идентифицирани като проблеми в програмните документи за INTERREG V-A RO-BG, а именно „дефицити в творческите индустрии“, „изтичане на мозъци на млади и творчески таланти“, „недостатъчно проучен и признат потенциал“ на творческите индустрии за икономиката и конкурентоспособността на региона” и „липсата на трансгранична мобилност за стоки и хора”.

Партньорски консорциум

Водещ партньор:

  1. Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации, Румъния

Партньори:

  1. Асоциация „Форевър за Европа“ (FEA) (Румъния);
  2. Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ – Русе, България;

Продължителност: 24 месеца

Проектът стартира на: 05.05.2017